هوش مصنوعی

هوش مصنوعی- Artificial intelligenceاینجا همه چیز جذاب است، شما با شاخه ای از علوم کامپیوتر سروکار دارید که هدف آن هوشمند سازی کامپیوترها است. ما اینجا به شما کمک می کنیم تا درک کنید کامپیوترها چطور فکر می کنند؟، چطور می بینند؟ و چطور یاد میگیرند؟ تا بتوانید مسائل AI را درک کنید و آنها را حل کنید.

آموزش الگوریتم های خوشه بندی - clustering algorithms

الگوریتم های خوشه بندی - clustering algorithms شامل دسته ای از الگوریتم ها می شود که هیچ دیدی نسبت به دسته بند داده ورودی ندارند و تلاش می کنند داده ها را براساس برخی معیار ها گروه بندی کنند. در این دوره به بررسی این گروه از الگوریتم ها می پردازیم و هر الگوریتم را با یک مثال بررسی خواهیم کرد.

سطح 3 درس یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ سامان درحال انتشار

آموزش الگوریتم های طبقه بندی - Classification Algorithms

الگوریتم های طبقه بندی - Classification Algorithms شامل دسته ای از الگوریتم ها می شود که با یک دید نسبت به دسته بند داده ورودی تلاش می کنند تا بیاموزند داده های جدید را بر همان اساس طبقه بندی کنند. در این دوره به بررسی این گروه از الگوریتم ها می پردازیم و هر الگوریتم را با یک مثال بررسی خواهیم کرد.

سطح 0 درس یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ سامان درحال انتشار