آموزش الگوریتم های خوشه بندی - clustering algorithms

آموزش الگوریتم های خوشه بندی - clustering algorithms

الگوریتم های خوشه بندی - clustering algorithms شامل دسته ای از الگوریتم ها می شود که هیچ دیدی نسبت به دسته بند داده ورودی ندارند و تلاش می کنند داده ها را براساس برخی معیار ها گروه بندی کنند. در این دوره به بررسی این گروه از الگوریتم ها می پردازیم و هر الگوریتم را با یک مثال بررسی خواهیم کرد.

سطح دوره
دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ رایگان

( Hierarchical Clustering ) خوشەبندی سلسه مراتبی

خوشه بندی سلسله مراتبی یکی از پرکاربردترین روش های خوشه بندی است. این الگوریتم یک مجموعه از خوشەهای تودرتو را به صورت یک درخت سلسله مراتبی تشکیل میدهددر این روش ابتدا فاصله دو به دوی مشاهدات

یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ رایگان

الگوریتم خوشه بندی K-Means

الگوریتم خوشه بندی K-means یکی از معروف ترین روش های الگورینم های بدون ناظر است که بر اساس میزان شباهت داده ها سعی در گروه بندی داده ها دارد.

شنبه ۰۳ خرداد ۱۳۹۹ رایگان

خوشه بندی ( Clustering ) چیست؟

خوشه بندی، فرآیندی است که به کمک آن می‌توان مجموعه‌ای از اشیاء را به گروه‌های مجزا افراز کرد. هر افراز یک خوشه نامیده می‌شود. در خوشه اعضایی قرار میگیرند که نسبت به اعضای خوشه بیشترین شباهت و