آموزش الگوریتم های طبقه بندی - Classification Algorithms

آموزش الگوریتم های طبقه بندی - Classification Algorithms

الگوریتم های طبقه بندی - Classification Algorithms شامل دسته ای از الگوریتم ها می شود که با یک دید نسبت به دسته بند داده ورودی تلاش می کنند تا بیاموزند داده های جدید را بر همان اساس طبقه بندی کنند. در این دوره به بررسی این گروه از الگوریتم ها می پردازیم و هر الگوریتم را با یک مثال بررسی خواهیم کرد.

سطح دوره